top of page

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Tyto zásady pro zpracování osobních údajů se týkají návštěvníků webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.luxframe.cz (dále také jen „stránka“).

 

Správcem osobních údajů je Adverticom s.r.o., IČ 25553747 se sídlem Řehořova 785/26, Černovice, 618 00 Brno (dále také jen „správce“).

 

Správce zpracovává osobní údaje návštěvníků stránky (dále také jen „návštěvník“ anebo „subjekt údajů“).

 

II. OSOBNÍ ÚDAJE

 

Správce zpracovává osobní údaje, které mu návštěvník poskytne, a to:

 • osobní údaje zadané v rámci vyplnění poptávkového formuláře (zejména jméno, příjmení, email),

 • informace o obsahu poptávky,

 • obsah veškeré elektronické komunikace mezi správcem a návštěvníkem vč. elektronických adres.

 

 Správce zpracovává některé osobní údaje automaticky, a to:

 • IP adresu,

 • datum a čas přístupu na stránka,

 • informace o internetovém prohlížeči návštěvníka a jeho operačním systému a jazyka,

 • informace o chování návštěvníka v stránce, např. o odkazu na webovou stránku, na kterou vstoupil návštěvník jako první, jaké webové stránky stránce navštívil, jak dlouho se na nich zdržel a jaké zboží zobrazil.

 

III. COOKIES

 

Nad rámec shora uvedeného správce zpracovává cookies. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které stránka odešle do prohlížeče návštěvníka. Umožňují stránce zaznamenat informace o návštěvě za účelem usnadnění další návštěvy stejného návštěvníka. Cookies umožňují lepší a příjemnější využití a návštěvu stránce, neboť se jejich prostřednictvím ukládají uživatelské předvolby aj.

             

Správce může využívat následující soubory cookies:

 • technické cookies využívané k správné funkcionalitě stránky;

 • dočasné cookies se ukládají pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z vašeho zařízení po zavření prohlížeče a umožňují optimalizovat aktivity návštěvníka na stránce;

 • trvalé cookies, které se ukládají na předem určenou dobu a nejsou vymazány po zavření prohlížeče. Tyto jsou využívány k optimalizaci aktivity návštěvníka v případě opakovaných přístupů na stránka. Umožňují identifikovat zařízení návštěvníka a přizpůsobit stránku jeho potřebám.

 

Návštěvník může spravovat využití souborů cookies prostřednictvím svého prohlížeče. Zpravidla je možné soubory cookies mazat, blokovat anebo zcela zakázat jejich použití. V případě, že návštěvník zakáže či omezí soubory cookies, některé funkce stránce nemusí být dostupné.

 

Soubory cookies jsou využívané také k analýze návštěvnosti stránky. Získané informace správce sdílí s partnery, kteří působí v oblasti inzerce, analýz a sociálních médií.

 

Používáním stránce návštěvník souhlasí s propojením se službami Google a Facebook, kterým může správce předávat informace o chování návštěvníka na stránce, nikoli identifikační údaje.

 

IV. DŮVODY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce osobní údaje zpracovává z těchto důvodů:

 

 1. realizace účelu stránce

Správce zejména shromažďuje osobní údaje za účelem vyřizování poptávky návštěvníků. Za tímto účelem musí správce disponovat údaji o návštěvníkovi v rozsahu jména, kontaktního údaje, tj. emailové adresy a obsahu dotazu.

 1. komunikace s návštěvníky stránce

Osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává i tehdy, pokud se na správce obrátí návštěvník stránce s dotazem či s připomínkou, který má správce zodpovědět, popřípadě pokud správce z důležitých důvodů potřebuje komunikovat s návštěvníkem (např. v případě vyřizování reklamace aj.).

 1. optimalizace funkcionality stránce

Správce zpracovává a shromažďuje osobní informace také za účelem optimalizace funkcionality celé stránky. Jedná se o údaje o chování návštěvníků na stránce.

 

V. PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě:

 

 1. oprávněných zájmů správce

 

Správce provozuje stránku v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž usiluje o to, aby byla stránka pro návštěvníky uživatelsky přívětivá a aby byl správce schopen reagovat na poptávku návštěvníků stránky.

 

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje také pro účetní a daňové účely, statistické účely, zobrazování reklam, rozvoj a správu stránce, zamezení podvodům a zajištění bezpečnosti stránce a informací.

 

Z uvedeného důvodu správce shromažďuje a zpracovává zejména:

 • informace o chování návštěvníka na stránce,

 • soubory cookies,

 • jméno a příjmení,

 • emailovou adresu,

 • informace o obsahu elektronické komunikace.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně.

 

VI. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce uchovává osobní údaje návštěvníků po dobu 5 let od návštěvy stránky.

 

VII. PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKŮ STRÁNKY

 

Návštěvník stránce má jako subjekt osobní údajů následující práva:

 

 1. právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

 

Správce na žádost návštěvníka vydá návštěvníkovi potvrzení, zda osobní údaje týkající se návštěvníka jsou či nejsou zpracovávány. V případě zpracování má návštěvník právo také na informace vymezené čl. 15 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 679 (dále také jen „GDPR“). Správce předá informace návštěvníkovi bez zbytečného odkladu. Správce má v takovém případě nárok na přiměřenou úhradu, která nebude převyšovat nezbytné náklady na poskytnutí informace.

 

 1. právo na opravu

 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

 1. právo na výmaz

 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat. Výmaz je možný, pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro naplnění účelu zpracování, neexistují oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně. O přesném rozsahu práva na výmaz informuje čl. 17 GDPR.

 

 1. právo na omezení zpracování

 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, a to v případech vymezených v čl. 18 GDPR.

 

 1. právo na přenositelnost osobních údajů

 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

 

 1. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 1. právo požadovat vysvětlení

 

Subjekt údajů má právo po správci požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů, pokud se domnívá, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

 

 1. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Jestliže subjekt osobních údajů pochybuje o tom, že správce plní své povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů stran ochrany osobních údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Subjekt údajů se ze stejného důvodu může obrátit přímo na správce, a to prostřednictvím emailu produkce@adverticom.cz.

 

Veškerá práva (kromě práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů) je možné realizovat prostřednictvím emailu produkce@adverticom.cz.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 23.2.2021.

bottom of page